Prevádzkovateľa kamerového systému Fit Food, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO 45 865 175 môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy eatandmeet1@gmail.com.
Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (ochrana majetku pomocou kamerového systému) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, budú poskytované orgánom činným v trestnom konaní a súdu.

Osobné údaje budú v podobe videozáznamov uchovávané 15 dní.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac informácií na www.eatandmeet.sk