INFORMÁCIA

pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – návštevníci webstránky

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:
1.1.    Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Fit Food, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO 45 865 175, zápis v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 68066/B
1.2.    Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa: neaplikuje sa;
1.3.    Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neaplikuje sa;
1.4.    Kategórie dotknutých osobných údajov:
1.4.1.    identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko;
1.4.2.    kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä e-mailová adresa;
1.4.3.    cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:
-    základné cookies – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred vypĺňanie formulárov;
-    konverzné cookies - umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;
-    sledovacie cookies - v kombinácii s konverznými nám pomáhajú analyzovať výkon, objem a kvalitatívne parametre rôznych kanálov návštevnosti;
-    remarketingové cookies- používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
-    analytické cookies - používame ich na analýzu užívateľského správania, čo nám pomáha pri zlepšovaní užívateľského rozhrania (napr. Google Analytics, Google Adwords);
1.5.    Účely spracúvania osobných údajov:
1.5.1.    spracúvanie osobných údajov na základe vášho vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely:
-    ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť prostredníctvom Google Analytics (politika ochrany osobných údajov firmy Google je popísaná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=en) a vaše preferencie; personalizácie obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
1.5.2.    spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
-    zodpovedania vašich konkrétnych pripomienok zadaných prostredníctvom webového formulára;
1.6.    Právny základ spracúvania osobných údajov:
1.6.1.    čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie na základe vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutou osobou;
1.6.2.    čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií;
1.7.    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:
1.7.1.    prevádzkovateľ webovej stránky;
1.8.    Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
neaplikuje sa.
1.8.1.    Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:
neaplikuje sa;
1.8.2.    Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):
neaplikuje sa;
1.9.    Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):
Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:
1.9.1.    údaje, ktoré o vás spracúvame na základe vášho vyjadreného súhlasu budeme spracúvať po dobu účelu spracovania alebo po dobu vášho súhlasu;
1.9.2.    po dobu kým trvá náš oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje;
1.10.    Identifikácia práv dotknutej osoby:
1.10.1.    právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
1.10.2.    právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.3.    právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.4.    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.5.    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
1.10.6.    právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
1.10.7.    právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;
1.11.    Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súbory Cookies

Web spoločnosti FitFood, s.r.o. podobne ako väčšina internetu používajú súbory cookies, ktoré  sú zhromažďovane automaticky prostredníctvom internetového prehliadača návštevníka webu. Informácie  obsahujú napríklad internetový protokol IP a ISP, údaje prehliadača (druh a jazyk), referenčná a nasledujúca webstranka/aplikácia, dátum a čas návštevy a podobne. Údaje súborov cookies sú využívané pre potreby merania návštevnosti webu a štatistík Google Analitics.

Tieto údaje sú zhromažďované na základe dobrovoľného súhlasu návštevníkov webu.

Používateľ môže súbory cookies zablokovať zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači, neodporúča sa takýto krok ktorý môže znížiť správnosť fungovanie webu. Používateľ môže tieto súbory cookies vo svojom internetovom prehliadači kedykoľvek vymazať.
1.12.    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):
1.12.1.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1. týchto informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená svoj súhlas podľa bodu 1.5.1. kedykoľvek odvolať (v prípade, že využijete svoje právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, nebudeme takéto údaje o Vás spracúvať)
1.12.2.    v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);
1.13.    Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
Najviac osobných údajov získame prostredníctvom cookies použitých na webe, ďalej ich získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete vyplnením webového formulára;
1.14.    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):
neaplikuje sa.